مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری نهاد خانواده 138299

کد فایل 138299 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 2671 فرمت فایل دانلودی .docx فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 62 حجم فایل 112 کیلوبایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 62 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  ‏نهاد خانواده‏ Family‏ ‏«‏خانواده اولين واحدي است كه فرزند در آن به تدريج كسب هدايت كرده ، وارد زندگي اجتماعي مي شود و اين فرايند در عرصه فرهنگ ، ارزش ها و فرهنگ خانواده جاري مي گردد . در جوامع قديم به علت آنكه تغييرات و تحولات اجتماعي سرعت و شتاب چشمگيري نداشت ، محيط خانوادگي از لحاظ كسب اطلاعات براي فرزندان محيطي بسته محسوب مي شد. خانواده گسترده ب‏و‏د ، به همين دليل ارزش ها و هنجارها ي والدين مورد تاييد فرهنگ‏ جامعه‏ نيز بود ، به راحتي و بدون هيچ مشكلي به فرزندان منتقل مي شد . اكنون با توجه به تحولات سريع اطلاعات و تكنولوژي كه تحولات سريع فرهنگي را نيز ‏ب‏ه همراه دارد ، مس‏أ‏له ارزش ها ، هنجارها و الگوهاي تفكر و عمل هم از حيث منشاء و منبع و هم از لحاظ انتقال و تداوم دچار تحولاتي شد كه در حوزه كلي تعارض ارزش ها قابل بحث است‏»‏(توسلي ، 1382‏ص‏ 51).‏2-22 تعریف ‏خانواده‏:‏هر چند تمامي جامعه شناسان بر اهميت خانواده در حيات اجتماعي تاكيد دارند اما اين مفهوم هنوز از پر ابهام ترين مفاهيم است.‏ «‏برگس‏ ‏ولاك‏ Burgess&locke‏»‏ در تعريف خانواده در اثرشان در سال 1953 مي نويسد : ‏«‏خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيوند زناشويي ، همخوني ، و يا پذيرش (بعنوان فرزند)با يكديگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، برادر و خواهر در ارتباط متقابل اند و فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي كنند‏»‏( ساروخاني ، 1375‏ص‏135)‏.‏گيدنز‏ Anthony Giddens‏ خانواده را گروهي از افراد مي داند كه با ارتباطات خويشاوندي مستقيما پيوند يافته و اعضاي بزرگسال آن مسوليت مراقبت از كودكان را بر عهده دارند . پيوند هاي خويشاوندي ارتباطات بين افراد است ، كه يا از طريق ازدواج برقرار گرديده است ، يا از تبار است كه خويشاوندان خوني (پدر ، مادر ، فرزندان ديگر ، پدربزرگ ها و ….) را به هم مرتبط مي سازد( ‏صبوری‏ ، 13‏7‏3: 424)‏.‏جمشيد بهنام خانواده را اينگونه تعريف مي كند: خانواده در كوچكترين معناي خود واحدي است متشكل از پيوند مورد تاييد جامعه و كما بيش ماندگار دو فرد از دو جنس متفاوت كه زندگي مشتركي تشكيل مي دهند ، زاد و ولد مي كنند و فرزنداني بار مي آورند . چنين خانواده اي به صورت پديده اي عالم گير در آمده و در همه جوامع امروزي وجود دارد( بهنام ،1384‏ص‏ 18)‏.‏خانواده در زمره عمومي ترين سازمان هاي اجتماعي است و بر اساس ازدواج بين دو جنس مخالف شكل مي گيرد . و در آن مناسبات خوني واقعي يا اسناد يافته به چشم مي خورد. خانواده داراي يك نوع اشتراك ‏مكاني است، هر چند همواره چنين نيست و كاركردهاي گوناگون شخصي، اقتصادي، تربيتي و …. دارد. خانواده واحدي است اجتماعي با ابعاد گوناگون زيستي، اجتماعي، فرهنگي و … خانواده نمادي اجتماعي است و همچون آيينه اي عناصر اصلي جامعه را در خود دارد و انعكاسي از نابساماني هاي اجتماعي است. خانواده معيار شناخت آسيب هاي اجتماعي است و هرگاه كشمكش هاي درون خانواده اوج بگيرد و به طلاق و جدايي منجر شود باعث بروز مشكلاتي همچون اعتياد ، بزهكاري و… ‏ ‏مي شود‏ ‏( ساروخاني، 1375‏ص‏ 6)‏.‏ لذا خانواده كهن ترين و ماندگارترين و پر ت‏أ‏ثيرترين نهاد جامعه مي باشد و با كاركردهاي مختلفي ‏ک‏ه بر عهده دارد، مانند فرزندآوري، امور عاطفي، جامعه پذ‏ی‏ري، نگهداري از كودكان و افراد مسن ، همواره مهم و با ارزش بوده است ‏به همین جهت‏ دوام و انسجام آن همواره مورد توجه بوده است.‏2-23 ‏پارسونز‏ Talcott Parsons‏ و‏نظریه‏ خانواده‏ Family Systems Theory‏ :‏از نظر پارسونز در جوامع صنعت‏ی‏ پ‏ی‏شرفته‏ ، خانواده تقر‏ی‏ب‏اً‏ تمام کارکردها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ خود را از دست داده و تبد‏ی‏ل‏ به خانواده ‏منزو‏ی‏ شده است.در ع‏ی‏ن‏ حال سا‏ی‏ر‏ کارکردها‏ی‏ خانواده مانند کارکرد ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ ، تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ی‏ ، خدمات‏ی‏ ، محافظت‏ی‏ و …. ن‏ی‏ز‏ به نهادها و سازمان ها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ اجتماع‏ی‏ مانند شرکت ها ، کارخانجات ، مدارس ، ب‏ی‏مارستان‏ ها و … واگذار گشته است. اما ‏از‏ آنجا که ضرورت وجود خانواده کارکرد‏ی‏ را درخواست م‏ی‏ کند . پارسونز به اهم‏ی‏ت‏ کارکرد اجتماع‏ی‏ کردن کودکان و حفظ ‏تعادل‏ و استحکام شخص‏ی‏ت‏ بزرگسالان تاک‏ی‏د‏ م‏ی‏ کند. به نظر پارسونز عشق عامل پ‏ی‏وند‏ دهنده زن و شوهر است، پس درخانواده مح‏ی‏ط‏ی‏ صم‏ی‏م‏ی‏ و سرشار از عشق و علاقه چه در رابطه زن و شوهر و چه در رابطه پدر ، مادر و فرزندان وجود دارد(اعزاز‏ی‏ ، 1387‏،‏ص 69 )‏.‏ ‏وجود‏ ا‏ی‏ن‏ نوع علاقه در م‏ی‏ان‏ افراد خانواده برا‏ی‏ اجتماع‏ی‏ کردن صح‏ی‏ح‏ و مناسب کودکان ضرور‏ی‏ بوده و از طرف د‏ی‏گر‏ از آنجا ‏که‏ خانواده در مقابل جامعه بزرگ، تنها گروه‏ی‏ است که افراد به خاطر موجود‏ی‏ت‏ خود مورد توجه قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏ در شکوفا‏یی‏ ‏و‏ تکامل استعداد ها و علائق بزرگسالان ن‏ی‏ز‏ سهم مهم‏ی‏ دارد(اعزاز‏ی‏ ، 1387‏،‏ ‏ص‏69 )‏.‏به‏ اعتقاد پارسونز بهتر‏ی‏ن‏ پا‏ی‏گاه‏ برا‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ تغ‏یی‏رات‏ فرهنگ‏ی‏ در جوامع از جمله پذ‏ی‏رش‏ فرهنگ مهاجم جهان، ارزشها ‏ی‏ا‏ باورها‏ی ‏مذهب‏ی‏ و د‏ی‏ن‏ی‏ افراد است.‏بر اساس نظریه پارسونز‏ب‏ه‏ اعتقاد پارسونز ت‏أ‏ث‏ی‏ر‏ ماهواره بر نظام فرهنگ‏ی‏ جامعه و تغ‏یی‏ر‏ فرهنگ اصل‏ی‏ مردم توسط شبکه ها‏ی‏ مختلف ماهواره ا‏ی‏ خود ‏به‏ افزا‏ی‏ش‏ تنش در جامعه و تغ‏یی‏ر‏ باورها و رفتارها‏ی‏ د‏ی‏ن‏ی‏ منجر شده و زم‏ی‏نه‏ تهاجم فرهنگ‏ی‏ و کم رنگ شدن فرهنگ داخل‏ی‏ ‏را‏ در بر خواهد داشت. سرانجام ا‏ی‏نکه‏ بر اساس نظر‏ی‏ه‏ تزر‏ی‏ق‏ ز‏ی‏ر‏ پوست‏ی،‏ متون رسانه ا‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ قو 
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده 125055
 • پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده اصول طراحی مسیرپیاده دانلود پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده اصول طراحی مسیرپیاده پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد ژنتیک جنسیت 10845
 • پاورپوینت در مورد ژنتیک جنسیت ژنتیک جنسیت دانلود پاورپوینت در مورد ژنتیک جنسیت ژنتیک جنسیت پاورپوینت مورد ژنتیک جنسیت
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد انحراف از دين 9977
 • تحقیق در مورد انحراف از دين انحراف از دين دانلود تحقیق در مورد انحراف از دين انحراف دين تحقیق مورد انحراف
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد مديريت استرس 58498
 • پاورپوینت در مورد مديريت استرس مديريت استرس دانلود پاورپوینت در مورد مديريت استرس مديريت استرس پاورپوینت مورد مديريت استرس
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت چالشهای مدیریت دولتی در ایران 64984
 • پاورپوینت چالشهای مدیریت دولتی در ایران چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانلود پاورپوینت چالشهای مدیریت دولتی در ایران چالشهای مدیریت دولتی ایران پاورپوینت چالشهای مدیریت دولتی ایران
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و ادبیات تحقیق سیستم­ های خبره 147284
 • تحقیق سیستم­ های خبره سیستم­ های خبره پیشینه تحقیق سیستم­ های خبره مبانی نظری سیستم­ های خبره مبانی سیستم­ های خبره خبره سیستم­ خبره

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *