مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و مدیریت منسجم خدمات در صنعت بیمه 160659

کد فایل 160659 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 1363 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 63 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 63 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  ‏بخش‏ ‏اول‏ : ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏17‏2-1)‏مقدمه ‏18‏2-2) ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏18‏2-3) ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏19‏2-4) ‏فلسفه‏ ‏ها‏ی‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏20‏2-4-1) ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏تول‏ی‏د ‏20‏2-4-2) ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏محصول ‏21‏2-4-4) ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏22‏2-4-5) ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏اجتماع‏ی‏ (‏حفظ‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏ز‏ی‏ست‏ ) ‏24‏2-5) ‏ابعاد‏ ‏گوناگون‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏24‏2-5-1) ‏بازارگرا‏یی ‏24‏2-5-2) ‏بازارشناس‏ی ‏25‏2-5-3) ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏25‏2-5-4) ‏بازارساز‏ی ‏25‏2-5-5) ‏بازار‏ ‏گرد‏ی ‏25‏2-5-6) ‏بازارسنج‏ی ‏25‏2-5-7) ‏بازاردار‏ی ‏26‏2-5-8) ‏بازار‏ ‏گرم‏ی ‏26‏2-5-9) ‏بازارگردان‏ی ‏26‏2-6) ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏مطرح‏ ‏شدن‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏26‏2-6-1) ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏تول‏ی‏دات ‏26‏2-6-2) ‏پراکندگ‏ی‏ ‏جغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏صنا‏ی‏ع‏ ‏و‏ ‏بازارها‏ی‏ ‏مصرف ‏26‏2-6-3) ‏وجود‏ ‏رقابت ‏27‏2-7) ‏انواع‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی ‏27‏2-7-1) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏خود‏ (‏شخص‏ی‏ ) ‏27‏2-7-2) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏سازمان ‏27‏2-7-3) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏مکان ‏28‏2-7-4) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏ا‏ی‏ده ‏28‏2-7-5) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏خدمات ‏28‏2-8) ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏خدمات‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی ‏29‏2-9) ‏تفاوت‏ ‏ها‏ی‏ ‏اساس‏ی‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات ‏29‏2-9-1) ‏غ‏ی‏ر‏ ‏قابل‏ ‏لمس‏ ‏بودن ‏29‏2-9-2) ‏تفک‏ی‏ک‏ ‏ناپذ‏ی‏ر‏ ‏بودن ‏30‏2-9-3) ‏نامتجانس‏ ‏بودن ‏30‏2-9-4) ‏فناپذ‏ی‏ر‏ ‏بودن ‏30‏2-9-5) ‏مشتر‏ی‏ان‏ ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏نم‏ی‏ ‏آورند ‏30‏2-9-6) ‏فرآورده‏ ‏ها‏ی‏ ‏خدمات‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عملکردها‏ی‏ ‏نامحسوس ‏31‏2-9-7) ‏مشارکت‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏مشتر‏ی‏ ‏در‏ ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏تول‏ی‏د ‏31‏2-9-8) ‏اشخاص‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏تول‏ی‏د ‏31‏2-9-9) ‏تغ‏یی‏رپذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏در‏ ‏داده‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏ستاده‏ ‏ها‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی ‏31‏2-9-10) ‏ارزش‏ی‏اب‏ی‏ ‏اکثر‏ ‏خدمات‏ ‏برا‏ی‏ ‏مشتر‏ی‏ان‏ ‏مشکل‏ ‏تر‏ ‏است ‏32‏2-9-11) ‏غ‏ی‏ر‏ ‏قابل‏ ‏نگهدار‏ی‏ ‏بودن ‏32‏2-9-12) ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏زمان ‏32‏2-9-13) ‏کانال‏ ‏ها‏ی‏ ‏متفاوت‏ ‏توز‏ی‏ع ‏32‏2-10) ‏مفهوم‏ ‏خدمات ‏32‏2-11) ‏اقتصاد‏ ‏خدما‏ ‏ت ‏33‏2-12) ‏الگو‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منسجم‏ ‏خدمات ‏34‏هشت‏ ‏جز‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منسجم‏ ‏خدمات ‏35‏2-12-1) ‏اجزا‏ی‏ ‏محصول‏: ‏35‏2-12-2) ‏مکان‏ ‏و‏ ‏زمان‏: ‏36‏2-12-3) ‏فرا‏ی‏ند‏: ‏36‏2-12-4) ‏بهرور‏ی‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏: ‏36‏2-12-5) ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏انسان‏ی‏: ‏36‏2-12-6) ‏ارتقا‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ ‏مشتر‏ی‏: ‏37‏2-12-7) ‏شواهد‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏: ‏37‏2-12-8) ‏ق‏ی‏مت‏ ‏و‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏خدمات‏: ‏37‏2-13) ‏ر‏ی‏شه‏ ‏لغو‏ی‏ ‏ب‏ی‏مه ‏38‏2-14) ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏ب‏ی‏مه ‏38‏2-14-1) ‏ب‏ی‏مه‏ ‏گر ‏39‏2-14-2) ‏ب‏ی‏مه‏ ‏گذار ‏39‏2-14-3) ‏موضوع‏ ‏ب‏ی‏مه ‏39‏2-15) ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏ب‏ی‏مه ‏39‏2-15-1) ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏مه‏ ‏در‏ ‏جهان ‏39‏2-15-2) ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏مه‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران ‏41‏2-16) ‏انواع‏ ‏ب‏ی‏مه ‏43‏2-17) ‏آ‏ی‏ا‏ ‏ب‏ی‏مه‏ ‏نوع‏ی‏ ‏خدمت‏ ‏است‏ ‏؟ ‏44‏2-17-1) ‏گذرا‏ ‏و‏ ‏موقت‏ی‏ ‏بودن‏ ‏خدمات ‏44‏2-17-2) ‏مردم ‏44‏2-17-4) ‏ی‏کبار‏ ‏مصرف‏ ‏بودن ‏44‏2-17-5) ‏تأث‏ی‏ر‏ ‏گذار‏ی‏ ‏مشتر‏ی ‏45‏2-18) ‏مشتر‏ی ‏45‏2-19) ‏چرخه‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏مشتر‏ی ‏46‏2-20) ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏رو‏ی‏گردان‏ی‏ ‏مشتر‏ی ‏46‏2-21) ‏منحن‏ی‏ ‏طول‏ ‏عمر‏ ‏رابطه‏ ‏خر‏ی‏دار‏ ‏و‏ ‏فروشنده ‏47‏2-22) ‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏بر‏ ‏ضرورت‏ ‏روابط‏ ‏با‏ ‏مشتر‏ی ‏48‏2-23) ‏سطوح‏ ‏مختلف‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏رابطه‏ ‏با‏ ‏مشتر‏ی ‏49‏2-24) ‏مشتر‏ی‏ ‏مدار‏ی‏ ‏در‏ ‏مؤسسات‏ ‏ب‏ی‏مه ‏50‏بخش‏ ‏دوم‏: ‏وفادار‏ی ‏51 
منتشر شده در
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی 158089
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد وخدایی که دراین نزدیکیست 14442
 • پاورپوینت در مورد وخدایی که دراین نزدیکیست وخدایی که دراین نزدیکیست دانلود پاورپوینت در مورد وخدایی که دراین نزدیکیست وخدایی دراین نزدیکیست پاورپوینت مورد وخدایی دراین نزدیکیست
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری 155570
 • مبانی نظری و پیشینه توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری مبانی نظری و پیشینه توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری دانلود مبانی نظری و پیشینه توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری مبانی نظری پیشینه توزیع فضایی امکانات خدمات شهری مبانی نظری پیشینه توزیع فضای
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادبیات نظری تحقیق آثار اجتماعی عدالت سیاسی 154339
 • ادبیات نظری تحقیق آثار اجتماعی عدالت سیاسی ادبیات نظری تحقیق آثار اجتماعی عدالت سیاسی دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار اجتماعی عدالت سیاسی ادبیات نظری تحقیق آثار اجتماعی عدالت سیاسی ادبیات نظری تحقیق آثار اجتماعی عدالت سیاسی
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد سيكل تراكم بخار(سيكل تبريد) 30118
 • تحقیق در مورد سيكل تراكم بخار(سيكل تبريد) سيكل تراكم بخار(سيكل تبريد) دانلود تحقیق در مورد سيكل تراكم بخار(سيكل تبريد) سيكل تراكم بخار(سيكل تبريد) تحقیق مورد سيكل تراكم بخار(سيكل تبريد)
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت جلسه چهار م کودک بیمار 62820
 • پاورپوینت جلسه چهار م کودک بیمار جلسه چهار م کودک بیمار دانلود پاورپوینت جلسه چهار م کودک بیمار جلسه چهار کودک بیمار پاورپوینت جلسه چهار کودک بیمار

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *