مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه استراتژی های اکتساب تکنولوژی 160658

کد فایل 160658 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 786 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 47 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 47 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  1‏فصل دوم: مرور ادبیات‏ 2‏- ‏مرور‏ ‏ادب‏ی‏ات ‏9‏2- 1- ‏مقدمه ‏102- 2‏ ‏فرا‏ی‏ندها‏ی‏ ‏پنج‏ ‏گانه‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏تکنولوژ‏ی ‏102- 2- 1‏ ‏کشف‏ ‏و‏ ‏شناسايي‏ ‏تکنولوژي‏ ‏هاي‏ ‏مرتبط ‏11‏2- 2- 2- ‏انتخاب‏ ‏تکنولوژ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏بنگاه ‏13‏2- 2- 3- ‏اکتساب‏ ‏تکنولوژي ‏13‏2- 2- 4- ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏تکنولوژ‏ی ‏14‏2- 2- 5- ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏حفاظت‏ ‏از‏ ‏تکنولوژ‏ی ‏14‏2- 3- ‏استراتژ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏اکتساب‏ ‏تکنولوژ‏ی ‏15‏2- 4- ‏شناسا‏یی‏ ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏اثرگذار‏ ‏بر‏ ‏اکتساب‏ ‏تکنولوژ‏ی ‏16-5-2‏ ‏جوانب‏ ‏مختلف‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏اکتساب‏ ‏حوزه‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات ‏23‏2- 6- ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏اکتساب‏ ‏تکنولوژ‏ی ‏24‏2- 7- ‏سوالات‏ ‏کل‏ی‏د‏ی‏ ‏در‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات ‏271-7-2‏ ‏اهداف‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏حام‏ی‏ان‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏در‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات ‏27‏2- 7- 2- ‏الزامات‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی ‏28‏2- 7- 3- ‏ب‏ی‏نش‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏مجر‏ی‏ان ‏29‏2- 7- 4- ‏ر‏ی‏سک‏ ‏ها‏ی‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏در‏ ‏اکتساب‏ ‏تکنولوژ‏ی‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات ‏29‏2- 7- 5- ‏عوامل‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏کننده‏ ‏موفق‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات ‏31‏2- 7- 6- ‏قابل‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مشتر‏ی‏ان‏ ‏و‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏کنندگان ‏35‏2- 8- ‏منبع‏ ‏ی‏اب‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏: ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏ب‏ی‏رون‏ی‏،‏ ‏تدارک‏ ‏خدمات‏ ‏کاربرد‏ی‏ ‏و‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏فرا‏ی‏ندها‏ی‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏37‏2- 8- 1- ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏ب‏ی‏رون‏ی ‏37‏2- 8- 2- ‏تدارک‏ ‏خدمات‏ ‏کاربرد‏ی ‏38‏2- 8- 3- ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏فرا‏ی‏ندها‏ی‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏402‏فصل دوم: مرور ادبیات‏ ‏2- 9- ‏جمع‏ ‏بند‏ی‏ ‏مرور‏ ‏ادب‏ی‏ات ‏41‏2- 10- ‏مدل‏ ‏مفهوم‏ی‏ ‏استخراج‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏مرور‏ ‏ادب‏ی‏ات ‏44‏2- 11- ‏جمع‏ ‏بند‏ی ‏453‏فصل دوم: مرور ادبیات‏ ‏مرور ادبیات‏مقدمه‏فرایند توسعه تکنولوژی از طریق دو بستر اصلی شکل می گیرد که عبارتند از فرایند انتقال تکنولوژی و فرایندایجاد تکنولوژی. فرایند انتقال تکنولوژی شامل مراحل کسب، جذب، بومی سازی و اشاعه تکنولوژی است و بر دانش و تکنولوژی منابع خارج از سازمان استوار است، در حالی که ساخت تکنولوژی با تکیه بر توانایی های داخلی بنگاه صورت می پذیرد.اکتساب تکنولوژی یکی از مراحل مشترک در هر دو روش توسعه تکنولوژی به حساب می آید. کسب تکنولوژی اشاره به دانش مورد نیاز بنگاه دارد تا محصولات جدید تولید شود و یا فرایندهای جدید به کار رود. این دانش ممکن است از داخل کشور یا از منابع خارجی تامین شود و ممکن است شامل خرید کالاهای سرمایه ای و یا نرم افزار باشد. گزینه های مورد نظر برای اکتساب تکنولوژی را می توان به اکتساب، ادغام، لیسانس دهی، سرمایه گذاری مشترک، R&D‏ مشترک، قرارداد R&D‏ ،اتحاد، برون سپاری و کنسرسیوم اشاره نمود(Khalil Tarek, 2000‏)(Lee,H et al,2008)‏. تمامی روش های فوق را می توان در قالب سه روش کلی دسته بندی نمود که شامل ساخت، خرید و ساخت یا خرید است. انتخاب روش های مناسب برای کسب تکنولوژی یکی از چالش هایی است که سازمان ها همواره با آن درگیر هستند. یکی از تصمیمات استراتژیک کلیدی در ساختاربندی استراتژی های تکنولوژی، چگونگی اکتساب تکنولوژی های مورد نظر برای شرکت ها می تواند باشد(Chisea V,2001)‏.ساختارهای کارا و اثربخش در استراتژی های تکنولوژی به عنوان یکی از عوامل ساخت مزیت رقابتی در سازمان است(Lee,H et al,2008)‏.‏ در این فصل به تبیین عوامل موثر در استراتژی های اکتساب تکنولوژی به صورت عام و سپس به صورت تخصصی به تشریح بازیگران موثر در استراتژی های اکتساب تکنولوژی و روش های برون سپاری در صنعت فناوری اطلاعات پرداخته می شود.‏فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی‏برا‏ی‏ درک اهم‏یت‏ استراتژي تکنولوژي در سطح بنگاه لازم است نخست فرايندهاي پنج گانه ي مديريت تکنولوژي را، که در شکل‏ (2-1) د‏يده مي شوند‏(Phall et al, 2006‏)‏، به اختصار تشريح کنيم. ‏شکل 2-1- فرایندهای پنج گانه مدیریت تکنولوژی 
منتشر شده در
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادبیات نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس 154668
 • ادبیات نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس ادبیات نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس دانلود ادبیات نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس ادبیات نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس ادبیات نظری وپیشینه تحقیق
 • دانش آموزی(درسی) پاورپوینت فصل پنجم علوم نهم 159199
 • پاورپوینت فصل پنجم علوم نهم فصل پنجم علوم نهم دانلود پاورپوینت فصل پنجم علوم نهم فصل پنجم علوم نهم پاورپوینت پنجم علوم
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت استفاده مجدد از پساب 63534
 • پاورپوینت استفاده مجدد از پساب استفاده مجدد از پساب دانلود پاورپوینت استفاده مجدد از پساب استفاده مجدد پساب پاورپوینت استفاده مجدد پساب
 • تم و قالب شش قالب پاورپوینت با موضوع فضای مجازی 128111
 • قالب پاورپوینت فضای مجازی قالب پاورپوینت با موضوع فضای مجازی تم پاورپوینت فضای مجازی قالب پاورپوینت موبایل تم پاورپوینت موبایل قالب پاورپوینت با موضوع موبایل
 • دانش آموزی عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد 69741
 • عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد دانلود عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی سوم
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد فارسی نهم آفرینش همه تنبیه خداوند دل است (تحقیق دانش آموزی) 6605
 • پاورپوینت در مورد فارسی نهم آفرینش همه تنبیه خداوند دل است (تحقیق دانش آموزی) فارسی نهم آفرینش همه تنبیه خداوند دل است دانلود پاورپوینت در مورد فارسی نهم آفرینش همه تنبیه خداوند دل است (تحقیق دانش آموزی) فارسی نهم آفرینش همه تنبیه خداوند است پاورپ

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *