مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله 160653

کد فایل 160653 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 1104 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 43 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 43 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  ‏ ‏2-1- ‏مقدمه‏ ‏13‏2-2- ‏مفاهيم‏ ‏و‏ ‏اصطلاحات‏ ‏13‏2-2-1- ‏بلا‏ی‏ا‏ ‏13‏2-2-1-1- ‏بلا‏ی‏ا‏ی‏ ‏انسان‏ی‏ ‏13‏2-2-1-2- ‏بلا‏ی‏ا‏ی‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏14‏2-2-2- ‏بحران‏ ‏14‏2-2-3- ‏مديريت‏ ‏بحران‏ ‏15‏2-2-3-1- ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت ‏بحران ‏شهري‏ ‏15‏2-2-3-2- ‏چرخه‏ ‏مديريت‏ ‏بحران‏ ‏15‏2-2-3-3- ‏چرخه‏ ‏اصلي‏ ‏مديريت‏ ‏بحران‏ ‏16‏2-2-3-4- ‏مراحل‏ ‏مديريت‏ ‏بحران‏ ‏16‏2-2-4- ‏زلزله‏ ‏17‏2-2-5- ‏ايمني‏ ‏17‏2-2-6- ‏آسيب‌پذيري‏ ‏17‏2-2-7- ‏شهر‏ ‏18‏2-2-8- ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شهر‏ی‏ ‏18‏2-2-8-1- ‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏در‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شهر‏ ‏20‏2-2-8-2- ‏ساختار‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‏‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏21‏2-2-8-3- ‏بافت‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‏‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏21‏2-2-8-4- ‏شکل‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏23‏2-2-8-5- ‏تراکم‏‏هاي‏ ‏شهري‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏23‏2-2-8-6- ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏تأسيسات‏ ‏و‏ ‏زير‏ ‏ساختهاي‏ ‏شهري‏ ‏24‏2-2-9- ‏مديريت‏ ‏شهري‏ ‏24‏2-2-10- ‏برنامه‏‏ريزي‏ ‏25‏2-2-10-1- ‏برنامه‏‏ريزي‏ ‏فضايي‏ ‏25‏2-2-10-2- ‏برنامه‏‏ريزي‏ ‏شهري‏ ‏25‏2-2-10-2-1- ‏نقش‏ ‏برنامه‏‏ريزي‏ ‏شهري‏ ‏در‏ ‏کاهش‏ ‏آسيب‏ ‏پذيري‏ ‏شهرها‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏خطرات‏ ‏زلزله‏ ‏26‏2-2-11- ‏کاربري‏ ‏اراضي‏ ‏شهري‏ ‏26‏2-2-11-1- ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏کاربري‏ ‏اراضي‏ ‏شهري‏ ‏26‏2-2-11-2- ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏کاربري‏ ‏زمين‏ ‏و‏ ‏آسيب‏‏پذيري‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏زلزله‏ ‏27‏2-2-12- ‏امداد‏ ‏رساني‏ ‏28‏2-2-12-1- ‏فضاهاي‏ ‏امدادرسان‏ی‏ ‏هنگام‏ ‏زلزله‏ ‏28‏2-2-13- ‏دسترسي‏ ‏29‏2-2-14- ‏شبکه‏ ‏ارتباطي‏ ‏شهر‏ ‏29‏2-2-14-1-‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شبکه‏ ‏ارتباطي‏ ‏29‏2-2-15- ‏مکان‌يابي‏ ‏30‏2-2-16- ‏س‏ی‏ستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏جغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏31‏2-3- ‏ره‏ی‏افت‏‏ها‏ ‏و‏ ‏رو‏ی‏کردها‏ ‏31‏2-3-1- ‏ره‏ی‏افت‌ها‏ی‏ ‏گوناگون‏ ‏پ‏ی‏رامون‏ ‏آس‏ی‏ب‏‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏31‏2-3-1-1- ‏ره‏ی‏افت‏ ‏غالب‏ ‏32‏2-3-1-2- ‏ره‏ی‏افت‏ ‏اقتصاد‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏32‏2-3-2- ‏د‏ی‏دگاه‏‏ها‏ی‏ ‏آس‏ی‏ب‏‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏33‏2-3-2-1- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ز‏ی‏ست‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏33‏2-3-2-2- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ساخت‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏33‏2-3-2-3- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ی‏ ‏34‏2-3-3- ‏د‏ی‏دگاه‏‏ها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران‏ ‏34‏2-3-3-1- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏سنت‏ی‏ ‏34‏2-3-3-2- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏قانون‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏34‏2-3-3-3- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏تعامل‏ی‏ ‏35‏2-3-4- ‏رو‏ی‏کردها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران‏ ‏35‏2-3-4-1- ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏بحران‏ ‏گر‏ی‏ز‏ی‏ ‏35‏2-3-4-2- ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏بحران‏ ‏ست‏ی‏ز‏ی‏ ‏36‏2-3-4-3- ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏بحران‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏36‏2-4- ‏مدل‏‏ها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏آس‏ی‏ب‏‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏36‏2-4-1- ‏مدل‌ها‏ی‏ ‏وزن‏ ‏دهي‏ ‏به‏ ‏معيارها‏ :‏ ‏36‏2-4-1-1- ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏سلسله‏ ‏مراتب‏ی‏ (AHP‏)‏ ‏37‏2-4-1-2- ‏مدل‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏شبکها‏ی‏ (ANP‏)‏ ‏38‏2-4-2- ‏مدل‌ها‏ی‏ ‏ر‏ی‏اض‏ی‏ ‏تلف‏ی‏ق‏ ‏لايه‏ ‏هاي‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏39‏2-4-2-1- ‏مدل‏ ‏منطق‏ ‏بولين‏ :‏ ‏40‏2-4-2-2- ‏مدل‏ ‏منطق‏ ‏فاز‏ی‏ :‏ ‏41‏2-4-2-3-‏ ‏مدل‏ TOPSIS‏ ‏43‏2-4-2-4- ‏مدل‏ VIKOR‏ ‏44‏2-4-3- ‏مدل‏ ‏تحليل‏ ‏شبکه‏ ‏45‏2-4-4- ‏شاخص‏ ‏م‏ی‏انگ‏ی‏ن‏ ‏نزد‏ی‏ک‌تر‏ی‏ن‏ ‏همسا‏ی‏ه‏ ‏46‏مقدمه‏مطالعات علمي نشان داده است که اين امکان وجود دارد ک‏ه س‏ياست‌هاي عمومي در کاهش اثرات ناشي از زلزله کمک نمايد و ديگر اين برداشت وجو‏د ‏ندارد که طبق روش سنتي، اين ‏س‏ياست‌ها به کاهش اثرات فاجعه و بازسازي پس از بحران محدود شود. دستاوردهاي علمي و مهندسي کاربرد حياتي در پيشگيري و پيش‏‏بيني ‏خسارت‌ها‏ي زلزله فراهم کرده اس‏ت (Gibbons, 1980: 6‏).‏ نبايد فراموش کرد که ايمني در مقابل حوادث طبيعي از ‏مهم‌تر‏ين عناصر محيط شهري است. به خصوص زلزله که در يک جا اتفاق ‏نم‏ي‌افتد. توسعه سريع و شهرنشيني بدون توجه به ايمني در مقابل حوادث طبيعي به معناي توسعه، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه نيس‏ت (Nakabayashi, 1994: 4‏).‏مفاهيم و اصطلاحات‏بلایا‏ . disasters‏به حوادثي كه بروز ‏آن‌ها‏ موجب به ‏بار آمدن‏ خسارات و تلفات زيادي خواهد شد (بلا) يا (فاجعه) گفته مي‌شود. (اي. درايك ‏و د‏یگران،2:1383). ‏بلايا وقايعي هستند ک‏ه ‏شرايط عادي موجود را به هم ريخته و باعث مي‌شوند ‏جامعه‏ حادثه ديده رنجي فراتر از ظرفيت خود را تحمل کند. حوادث وقتي بلايا ناميده مي‌شوند که انسان‌ها درگير آن باشن‏د (‏کاظميان، 1383: 163).‏بلایای انسانی‏بلایایی هستند كه انسان‌ها به گونه‌اي در ايجاد آن نقش داشته باشند اين نقش ممكن است عمدي و يا ارادی و غير عمدي و بدون اراده باشد. بلایای انسانی را مي‌توان به گروه‌هاي مختلفي تقسيم كرد.‏فاجعه یا بلایای تكنولوژيك: نتيجه ‏دخالت‌ها‏ی ناآگاهانه بشر در طبيعت.‏بلایای سياسي: اقدامات آگاهانه و محاسبه شده انسان كه موجب از بين رفتن جان ‏انسان‌ها‏ و تخريب كلي جامعه مي‌شود، مانند جنگ و حملات اتمي، شيميايي و … ‏بلایای اكولوژيكی: که در نتيجه اقدامات مستقيم بشر و استفاده بي‌رويه از منابع طبيعي روي مي‌دهد (اي، درايك ‏و ‏همکاران،1383: 3).‏بلایای طبیعی‏ . Natural disasters‏هر ‏اتفاق ‏غير ‏مترقبه ‏ناگهاني ‏كه ‏موجبات ‏تضعيف و ‏از ‏بين ‏رفتن ‏توانمندی‌های ‏اقتصادي، ‏اجتماعي ‏و فيزيكي ‏مانند ‏خسارات ‏جاني ‏و ‏مالي، ‏تخريب تأسيسات ‏زيربنايي ‏و ‏كاهش ‏زمينه ‏هاي ‏اشتغال ‏در جامعه ‏را ‏فراهم ‏آورد، ‏به ‏عنوان ‏بلاياي ‏طبیعی ‏معرفي می‏شود (حسنی، 1384: 75). ‏حوادثي که در ارتباط با طبيعت نظير زلزله، سيل، خشکسالي، پيشروي آب دريا، آتشفشان، ريزش کوه، آفات طبيعي ‏و غ‏يره، حادث مي‌شوند حوادث طبيعي نام دارند. شناخت اين ‏پد‏يده‌ها به دليل ماهيت چند بعدي آن، مطالعات چند رشته اي‏. Multi – Disiplinal ‏ مي‌طلبن‏د (‏ Paton & Fohnston, 2001:23‏).  
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت زندگي و انديشه سیاسی امام خميني 58910
 • پاورپوینت زندگي و انديشه سیاسی امام خميني زندگي و انديشه سیاسی امام خميني دانلود پاورپوینت زندگي و انديشه سیاسی امام خميني زندگي انديشه سیاسی امام خميني پاورپوینت زندگي انديشه سیاسی امام خميني
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری تحقیق سبک هویت و پايه های نظريه هويت 157233
 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق سبک هویت و پايه های نظريه هويت پیشینه و مبانی نظری تحقیق سبک هویت و پايه های نظريه هويت دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق سبک هویت و پايه های نظريه هويت پیشینه مبانی نظری تحقیق سبک هویت پايه های نظريه هويت پیشینه مبانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان 155983
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق توری‏های حاکم بر بازار کار زنان مبانی نظری وپیشینه تحقیق توری‏های حاکم بر بازار کار زنان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق توری‏های حاکم بر بازار کار زنان مبانی نظری وپیشینه تحقیق توری‏های حاکم بازار کار زنان مبانی نظری
 • دانش آموزی پاورپوینت آتش نشان 82015
 • پاورپوینت آتش نشان آتش نشان
 • طرح درس دانلود طرح درس روزانه اعداد اعشاری درس ریاضی 81488
 • دانلود طرح درس روزانه اعداد اعشاری درس ریاضی طرح درس روزانه اعداد اعشاری درس ریاضی دانلود طرح درس اعداد اعشاری اعداد اعشاری طرح درس اعداد اعشاری
 • طرح درس دانلود طرح درس روزانه نگاره 10 فارسی پایه اول ابتدایی 130833
 • دانلود طرح درس روزانه نگاره 10 فارسی پایه اول ابتدایی دانلود طرح درس روزانه نگاره 10 طرح درس روزانه نگاره 10 نگاره 10 دانلود طرح درس نگاره 10

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *