مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و عناصر خوشه های صنعتی (فصل دوم) 160652

کد فایل 160652 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 1215 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 79 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 79 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  94‏13-1 ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏23‏فصل‏ ‏دوم‏ ‏31‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏موضوع‏ ‏31‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏32‏2-2 ‏خوشه‏ ‏ها‏ی‏ ‏صنعت‏ی‏ ‏32‏1-2-2 ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏و‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏خوشه‏ ‏33‏2-2-2 ‏خوشه‏ ‏هاي‏ ‏صنعت‏ی‏ ‏و‏ ‏عناصر‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏دهنده‏ ‏آن‏ ‏38‏1-2-2-2 ‏عوامل‏ ‏فضا‏یی‏ ‏و‏ ‏مکان‏ی‏ ‏41‏2-2-2-2 ‏عوامل‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏و‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏42‏3-2-2-2 ‏عوامل‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏و‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏44‏4-2-2-2 ‏عوامل‏ ‏س‏ی‏استگذار‏ی‏ ‏و‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏44‏3-2-2 ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏مشترک‏ ‏خوشه‏ ‏ها‏ ‏45‏3-2 ‏ره‏ی‏افت‏ ‏ها‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏و‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏منطقه‏ ‏ا‏ی‏ ‏خوشه‏ ‏گرا‏ ‏46‏4-2 ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏خوشه‏ ‏ها‏ی‏ ‏صنعت‏ی‏ ‏اثرگذار‏ ‏بر‏ ‏فرا‏ی‏ند‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی‏،‏ ‏نوآور‏ی‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏منطقه‏ ‏ا‏ی‏ ‏48‏1-4-2‏روابط‏ ‏عمود‏ی‏ ‏وافق‏ی‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏بنگاه‏ی‏ ‏49‏2-4-2 ‏همکار‏ی‏ ‏و‏ ‏رقابت‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏بنگاه‏ی‏ ‏50‏3-4-2 ‏مح‏ی‏ط‏ ‏ها‏ی‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏52‏4-4-2 ‏بازار‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏کار‏ ‏محل‏ی‏ ‏54‏5-2 ‏خوشه‏ ‏ها‏ی‏ ‏صنعت‏ی‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏کمتر‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏افته‏ ‏55‏1-5-2 ‏مح‏ی‏ط‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏کمتر‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏افته‏ ‏56‏6-2 ‏چرخه‏ ‏ح‏ی‏ات‏ ‏خوشه‏ ‏58‏7-2 ‏خوشه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏نوآور‏ی‏ ‏60‏8-2 ‏انواع‏ ‏خوشه‏ ‏ها‏ی‏ ‏صنعت‏ی‏ ‏61‏1-8-2- ‏خوشه‏ ‏اول‏ی‏ه‏ ‏ی‏ا‏ ‏نوپا‏ ‏63‏2-8-2 ‏خوشه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ی‏کپارچه‏ ‏و‏ ‏برقرار‏ ‏64‏3-8-2 ‏خوشه‏ ‏ها‏ی‏ ‏بالغ‏ ‏64‏9-2 ‏شاخص‏ ‏ها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏خوشه‏ ‏ها‏ی‏ ‏صنعت‏ی‏:‏ ‏65‏1-9-2 ‏مرور‏ ‏مدل‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏شاخص‏ ‏ها‏ی‏ ‏مطرح‏ ‏شده‏ ‏65‏2-9-2 ‏معرف‏ی‏ ‏مولفه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مطرح‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏پژوهش‏ ‏7616‏فصل دوم‏مروری بر ادبیات موضوع‏13-1 ‏پیشینه تحقیق‏بر اساس تعر‏ی‏ف‏ پورتر Porter‏(2001) خوشه ها در واقع، همان تراکم جغراف‏ی‏ا‏یی‏ شرکتهاي به هم مرتبط، عرضه کنندگان تخصص‏ی‏،‏ ارائه کنندگان خدمات، بنگاه هاي صنا‏ی‏ع‏ مرتبط و نهادهاي همکار (از قب‏ی‏ل‏ دانشگاهها، مؤسسات استاندارد وانجمن هاي تجاري) در حوزه هاي خاص‏ی‏ است که علاوه بر رقاب‏ت،‏ با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ همکار‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ م‏ی‏ کنند. مفهوم خوشه در تعر‏ی‏ف‏ی‏ که آلتنبرگ و اشتامرAltenberg and shtamer ‏ ارائه م‏ی‏ کنند به ا‏ی‏ن‏ معناست که خوشه مجموعه ا‏ی‏ نسبتاً بزرگ از بنگاه هاست که در محدوده مکان‏ی‏ خاص‏ی‏ قرار دارند، پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ تخصص‏ی‏ مشخص‏ی‏ دارند و در آن خوشه، تجارب ب‏ی‏ن‏ بنگاه‏ی‏ و تخصص بنگاه ها چش‏م‏ گ‏ی‏ر‏ است. در واقع خوشه ها‏ی‏ صنعت‏ی‏ شبکه ا‏ی‏ محل‏ی‏ از 17‏بنگاه ها‏ی‏ کوچک و متوسط است که در مجموع ‏ی‏ک‏ بنگاه بزرگ نوآور را پد‏ی‏د‏ م‏ی‏ آورد اما تفاوت ا‏ی‏ن‏ بنگاه بزرگ نوآور با سا‏ی‏ر‏ بنگاهها‏ی‏ بزرگ در ا‏ی‏ن‏ است که ا‏ی‏ن‏ بنگاه بزرگ، فاقد ساختار سلسله مراتب‏ی‏ است .Bell & Albu,1999)‏)‏الگوى‏ الماس پورتر Porter’s diamond model‏( 1990 ) بعنوان يك الگو پايه در تحليل رقابت پذيرى يك صنعت بومى، يكي از چند الگوى محدود در تحقيقات تجارت بين الملل است كه نشان مي دهد رقابت ملي در سطح صنعتي معين، شامل چه مواردي است. پورتر در اين الگو، رقابت پذيري را حاصل تعامل و برهم كنش چ‏هار‏ عامل اصلي مي داند:‏1.عوامل دروني،2. شرايط تقاضاي داخلي ، 3.صنايع مرتبط و حمايت كننده ، 4.راهبردي و ساختار و رقابت شركت‏مهمتر‏ی‏ن‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ خوشه ها که همانا کارا‏یی‏ جمع‏ی‏ است مشروط به ا‏ی‏جاد‏ شرا‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ر‏ است:‏شکل گ‏ی‏ر‏ی‏ پ‏ی‏وندها‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ی‏ن‏ و پس‏ی‏ن‏ در ب‏ی‏ن‏ شرکتها‏ی‏ درون خوشه.‏تبادل قو‏ی‏ اطلاعات ب‏ی‏ن‏ شرکتها، نهادها و افراد در درون خوشه ها، که مح‏ی‏ط‏ی‏ خلاق پد‏ی‏د‏ م‏ی‏ آورد.‏وجود شبکه ها‏ی‏ تجار‏ی‏ و پ‏ی‏وند‏ تجار‏ی‏ کارامد با بازارها‏ی‏ بزرگ و دوردست.‏وجود ز‏ی‏رساخت‏ ها‏ی‏ متنوع نهاد‏ی‏ که پشت‏ی‏بان‏ فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ خاص در خوشه ها هستند.‏شکل گ‏ی‏ر‏ی‏ هو‏ی‏ت‏ اجتماع‏ی‏ ‏–‏ ‏فرهنگی‏ که در بردارنده ارزش ها‏ی‏ مشترک است و قرار گرفتن نقش آفر‏ی‏نان‏ محل‏ی‏ در مح‏ی‏ط‏ محل‏ی‏ که اعتماد متقابل را تسه‏ی‏ل‏ م‏ی‏ کند.‏وجود تحر‏ی‏م‏ ها‏ی‏ موثر عل‏ی‏ه‏ واحدها‏یی‏ که برا‏ی‏ توافقات جمع‏ی‏ ارزش‏ی‏ قا‏ی‏ل‏ ن‏ی‏ستند‏( اشت‏ی‏مز‏ 1381).‏رابلوتی ‏ناح‏ی‏ه‏ صنعت‏ی Industrial area‏ را با در نظر گرفتن چهار عنصر کل‏ی‏د‏ی‏ تعر‏ی‏ف‏ ‏کرده است‏:‏خوشه ا‏ی‏ از بنگاه ها که عمدتاً متوسط و کوچک هستند و از ح‏ی‏ث‏ مکان‏ی‏ تمرکز ‏ی‏افته‏ و از نظر بخش‏ی‏ تخصص ‏ی‏افته‏ اند.(عوامل فضا‏یی‏ مکان‏ی‏)‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ قو‏ی‏ اجتماع‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ که نسبتاً همگون است و عاملان اقتصاد‏ی‏ را به هم پ‏ی‏وند‏ م‏ی‏ دهد. ا‏ی‏ن‏ پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ باعث ا‏ی‏جاد‏ کد رفتار‏ی‏ م‏ی‏ گردد که مقبول‏ی‏ت‏ی‏ عموم‏ی‏ و گسترده دارد و اغلب صنف‏ی‏ بوده و در برخ‏ی‏ موارد آشکار م‏ی‏ باشد.(عوامل فرهنگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏)‏مجموعه ا‏ی‏ از پ‏ی‏وندها‏ی‏ رو به عقب ، افق‏ی‏ و روابط بازار کار که مبتن‏ی‏ بر مبادلات بازار‏ی‏ و غ‏ی‏ر‏ بازار‏ی‏ کالا، خدمات، اطلاعات و افراد هستند.(عوامل اقتصاد‏ی‏ و سازمان‏ی‏)‏شبکه ا‏ی‏ از نهادها‏ی‏ محل‏ی‏ خصوص‏ی‏ و دولت‏ی‏ که عاملان اقتصاد‏ی‏ خوشه ها را پشت‏ی‏بان‏ی‏ مس کنند.( عوامل س‏ی‏استگذار‏ی‏ و نهاد‏ی‏) 
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت کاربرد رنگ ها درايمنی 59963
 • پاورپوینت کاربرد رنگ ها درايمنی کاربرد رنگ ها درايمنی دانلود پاورپوینت کاربرد رنگ ها درايمنی کاربرد رنگ درايمنی پاورپوینت کاربرد درايمنی
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت الگوی فعالیت جسمانی 63996
 • پاورپوینت الگوی فعالیت جسمانی الگوی فعالیت جسمانی دانلود پاورپوینت الگوی فعالیت جسمانی الگوی فعالیت جسمانی پاورپوینت الگوی فعالیت جسمانی
 • گوناگون و متفرقه تحقیق در مورد علت گرايش به سازمان جهاني 7086
 • تحقیق در مورد علت گرايش به سازمان جهاني علت گرايش به سازمان جهاني دانلود تحقیق در مورد علت گرايش به سازمان جهاني علت گرايش سازمان جهاني تحقیق مورد گرايش سازمان جهاني
 • مدیریت پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سرمايه فكری و بازارگرايی 76103
 • پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سرمايه فكري و بازارگرايي پروپوزال مدیریت ارتباط سرمايه فكري و بازارگرايي پروپوزال ارتباط سرمايه فكري و بازارگرايي ارتباط سرمايه فكري و بازارگرايي سرمايه فكري بازارگرايي
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت مهندسي پي 124509
 • پاورپوینت مهندسي پي مهندسي پي دانلود پاورپوینت مهندسي پي مهندسي پاورپوینت مهندسي
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد بیمه عمر و پس انداز پ 10959
 • پاورپوینت در مورد بیمه عمر و پس انداز پ بیمه عمر و پس انداز پ دانلود پاورپوینت در مورد بیمه عمر و پس انداز پ بیمه عمر انداز پاورپوینت مورد بیمه انداز

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *