مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها 160651

کد فایل 160651 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 1364 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 50 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 50 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  ‏2‏ـ‏1‏ـ‏ ‏مقدمه ‏10‏2‏ـ‏2‏ـ‏ ‏س‏ي‏ستم‏ ‏حسابدار‏ي‏ ‏در‏ ‏ا‏ي‏ران ‏11‏2‏ـ‏3‏ـ‏ ‏بازار ‏سرما‏ي‏ه ‏نوپا‏ي ‏ا‏ي‏ران ‏12‏2‏ـ‏4‏ـ‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏مال‏ي ‏12‏الف‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏نقد‏ي‏نگ‏ي ‏13‏ب‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏فعال‏ي‏ت‏(‏کارا‏يي‏) ‏14‏ج‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏اهرم‏ي‏(‏بافت‏ ‏مال‏ي‏) ‏14‏د‏) ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏سودآور‏ي ‏14‏2‏ـ‏5‏ـ‏ ‏شاخص ‏ها‏ي ‏مال‏ي ‏ارز‏ي‏اب‏ي ‏عملکرد‏ ‏شرکت ‏17‏2‏ـ‏5‏ـ‏1‏ـ‏ ‏روش ‏ها‏يي ‏که ‏در ‏آنها ‏از ‏اطلاعات ‏حسابدار‏ي ‏برا‏ي ‏ارز‏ي‏اب‏ي ‏عملکرد ‏استفاده ‏م‏ي ‏شود ‏17‏2‏ـ‏5‏ـ‏2‏ـ‏ ‏روش ‏ها‏يي ‏که ‏ترک‏ي‏ب‏ي ‏از ‏اطلا ‏عات ‏حسابدار‏ي ‏و ‏بازار ‏را ‏برا‏ي ‏ارز‏ي‏اب‏ي ‏عملکرد ‏و… ‏17‏2‏ـ‏5‏ـ‏3‏ـ‏ ‏نسبت ‏ها‏يي ‏که ‏با ‏استفاده ‏از ‏داده ‏ها‏ي ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت ‏مال‏ي ‏مورد ‏استفاده ‏قرار ‏م‏ي ‏گ‏ي‏رند ‏و… ‏18‏2‏ـ‏5‏ـ‏4‏ـ‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏يي‏ ‏که‏ ‏عل‏ي‏ ‏رغم‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏اطلاعات‏ ‏حسابدار‏ي‏ ‏،‏ ‏مع‏ي‏ارها‏ي‏ ‏اقتصاد‏ي‏ ‏و… ‏20‏2‏ـ‏6‏ـ‏ ‏صورت‏ ‏ها‏ي‏ ‏مال‏ي‏ ‏و‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏ي‏ ‏مال‏ي ‏20‏2‏ـ‏6‏ـ‏1‏ـ‏ ‏تجزيه ‏و ‏تحليل ‏صورتهاي ‏مالي ‏21‏2‏ـ‏7‏ـ‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏گزارشگري‏ ‏مالي‏ ‏به‏ ‏موقع ‏22‏الف‏: ‏اندازه‏ ‏شرکت ‏23‏ب‏) ‏نسبت‏ ‏بدهي‏ ‏به‏ ‏حقوق‏ ‏صاحبان‏ ‏سهام ‏24‏ج‏) ‏سودآوري ‏24‏د‏) ‏نوع‏ ‏اظهار‏ ‏نظر‏ ‏حسابرسي ‏25‏2‏ـ‏8‏ـ‏ ‏حسابرس‏ي‏ ‏در‏ ‏گزارشگر‏ي‏ ‏مال‏ي‏ ‏به‏ ‏هنگام ‏25‏2‏ـ‏9‏ـ‏ ‏زنج‏ي‏ره‏ ‏تام‏ي‏ن‏ ‏گزارشگر‏ي‏ ‏مال‏ي ‏26‏2‏ـ‏10‏ـ‏ ‏ک‏ي‏ف‏ي‏ت ‏گزارشگر‏ي ‏مال‏ي ‏27‏2‏ـ‏11‏ـ‏ ‏هدف ‏حسابدار‏ي ‏و ‏گزارشگر‏ي ‏مال‏ي ‏28‏2‏ـ‏11‏ـ‏1‏ـ‏ ‏گزارشها‏ي‏ ‏مال‏ي‏ ‏تعهد‏ي ‏28‏2‏ـ‏12‏ـ‏ ‏گزارش‏ ‏حسابرس‏ي ‏29‏2‏ـ‏13‏ـ‏ ‏كيفيت‏ ‏گزارشگري‏ ‏مالي‏ ‏و‏ ‏كارايي‏ ‏سرمايه‏ ‏گذاري ‏30‏2‏ـ‏14‏ـ‏ ‏ک‏ي‏ف‏ي‏ت‏ ‏اطلاعات‏ ‏مال‏ي ‏32‏2‏ـ‏15‏ـ‏ ‏الگو ‏32‏2‏ـ‏15‏ـ‏1‏ـ‏ ‏ويژگيهاي ‏يك ‏الگوي ‏خوب ‏33‏2‏ـ‏16‏ـ‏ ‏ماشين ‏بردار ‏پشتيبان ‏33‏2‏ـ‏17‏ـ‏ ‏بحران ‏36‏2‏ـ‏17‏ـ‏1‏ـ‏ ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت‏ ‏بحران ‏36‏2‏ـ‏18‏ـ‏ ‏تداوم‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏و‏ ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت‏ ‏بحران ‏37‏2‏ـ‏18‏ـ‏1‏ـ‏ ‏آنال‏ي‏ز ‏وابستگ‏ي ‏کسب ‏و ‏کار ‏38‏2‏ـ‏18‏ـ‏2‏ـ‏ ‏ارز‏ي‏اب‏ي‏ ‏مخاطرات‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏38‏2‏ـ‏18‏ـ‏3‏ـ‏ ‏طراح‏ي‏ ‏و‏ ‏تدو‏ي‏ن‏ ‏استراتژي‏ ‏هاي‏ ‏تداوم ‏39‏2‏ـ‏18‏ـ‏4‏ـ‏ ‏پ‏ي‏اده‏ ‏سازي‏ ‏طرح‏ ‏هاي‏ ‏تداوم ‏39‏2‏ـ‏18‏ـ‏5‏ـ‏ ‏آزما‏ي‏ش،‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏نگهداري ‏40‏2‏ـ‏19‏ـ‏ ‏پ‏ي‏اده‏ ‏سازي‏ ‏س‏ي‏ستم‏ ‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت‏ ‏تداوم‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار ‏40‏2‏ـ‏20‏ـ‏ ‏بحران ‏مالي ‏در ‏سطح ‏شركت ‏42‏2‏ـ‏21‏ـ‏ ‏انواع ‏بحران ‏هاي ‏مالي ‏43‏2‏ـ‏22‏ـ‏ ‏تاثيرات ‏عموم‏ي ‏بحران ‏مال‏ي ‏44‏2‏ـ‏22‏ـ‏1‏ـ‏ ‏تاثير ‏بر ‏موسسات ‏مال‏ي ‏44‏2‏ـ‏23‏ـ‏ ‏بحران‏ ‏نقد‏ي‏نگ‏ي ‏45‏2‏ـ‏24‏ـ‏ ‏پ‏ي‏ش‏ي‏نه ‏46‏تحق‏ي‏قات‏ ‏داخل‏ي ‏46‏تحق‏ي‏قات‏ ‏خارج‏ي ‏49‏2ـ1ـ مقدمه‏:‏ب‏ي‏ور معتقد است «پ‏ي‏ش ب‏ي‏ن‏ي‏ بدون اخذ تصم‏ي‏م امکان پذ‏ي‏ر است ول‏ي‏ کوچکتر‏ي‏ن تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ را نم‏ي‏ توان بدون پ‏ي‏ش ب‏ي‏ن‏ي‏ انجام داد». تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ از اجزا‏ي‏ جدا‏يي‏ ناپذ‏ي‏ر مد‏ي‏ر‏ي‏ت به شمار م‏ي‏ رود. در واقع تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ انتخاب ‏ي‏ک راه حل از م‏ي‏ان راه حل ها‏ي‏ مختلف م‏ي‏ باشد و مد‏ي‏ر همواره مواجه با موارد‏ي‏ است که ‏اخذ تصم‏ي‏م را از او طلب م‏ي‏ کند، از آنجا‏يي‏ که هدف از ته‏ي‏ه و ارائه اطلاعات حسابدار‏ي‏ مال‏ي‏ فراهم ساختن مبنا‏ي‏ تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ اقتصاد‏ي‏ است و هر نوع تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجز‏ي‏ه و تحل‏ي‏ل اطلاعات و استنتاج منطق‏ي‏ و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوها‏يي‏ برا‏ي‏ پ‏ي‏ش ب‏ي‏ن‏ي‏ وضع‏ي‏ت مال‏ي‏ شرکت ها در مح‏ي‏ط فعال‏ي‏ت تجار‏ي‏ شرکت ها م‏ي‏ توانند برا‏ي‏ تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ مناسب بس‏ي‏ار حائز اهم‏ي‏ت باشد. الگوها‏ي‏ پ‏ي‏ش ب‏ي‏ن‏ي‏ بحران مال‏ي‏ و بحران کسب و کار ‏ي‏ک‏ي‏ از ابزارها‏ي‏ برآورد وضع آ‏ي‏نده شرکت هاست و م‏ي‏ تواند نشانه ا‏ي‏ برا‏ي‏ ورشکستگ‏ي‏ شرکت ها باشد(ل‏ي‏ و سان‏ . Li & Sun‏، 2009). با‏ ‏شدت‏ ‏گرفتن‏ ‏رقابت‏ ‏در‏ ‏عرصه هاي‏ ‏مختلف‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏حسابرسي،‏ ‏مؤسسه هاي‏ ‏حسابرسي‏ ‏به‏ ‏دنبال بكارگيري‏ ‏راهكارهايي‏ ‏براي‏ ‏افزايش‏ ‏كارايي‏ ‏خود‏ ‏هستند‏ ‏كه‏ ‏براي‏ ‏رسيدن‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏هدف‏ ‏بايد‏ ‏عوامل تأثيرگذار‏ ‏بر‏ ‏افزايش‏ ‏كارايي‏ ‏را‏ ‏شناسايي‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏رفع‏ ‏يا‏ ‏تقليل بازدارنده هاي‏ ‏آن‏ ‏تلاش‏ ‏كنند‏ ‏براي تحقق‏ ‏اين‏ ‏موضوع‏ ‏حسابرس‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏ابزاري‏ ‏دارد‏ ‏تا‏ ‏وي‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏وجود‏ ‏احتمال‏ ‏خطر‏ ‏و‏ ‏تحريف‏ ‏آگاه‏ ‏سازد، يكي‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏ابزارها‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏نسبت ها‏ي‏ مال‏ي‏ ‏است(گاگن‏ي‏س و همکاران‏ . Gaganis & et al‏، 2007)‏.‏بحران مال‏ي‏ و نها‏ي‏تاً ورشکستگ‏ي‏ که منجر به بحران کسب و کار م‏ي‏ شود م‏ي‏ تواند ز‏ي‏ان ها‏ي‏ هنگفت‏ي‏ را برا‏ي‏ سهامداران، سرما‏ي‏ه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مد‏ي‏ران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اول‏ي‏ه و مشتر‏ي‏ان در پ‏ي‏ داشته باشد. ‏ي‏ک‏ي‏ از عوامل اصل‏ي‏ بحران مال‏ي‏ و نها‏ي‏تاً ورشکستگ‏ي‏ شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدع‏ي‏ان مختلف م‏ي‏ باشد. مدع‏ي‏ان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مد‏ي‏ران و کارگران، عرضه کنندگان و … م‏ي‏ باشند و مد‏ي‏ر‏ي‏ت با‏ي‏د کنترل طولان‏ي‏ بر رو‏ي‏ شرکت را که رضا‏ي‏ت سهامداران و سا‏ي‏ر مدع‏ي‏ان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمال‏ي‏ ، کنترل در شرکت را از ب‏ي‏ن ببرند. آنها م‏ي‏ توانند از انواع عمل‏ي‏ات تخر‏ي‏ب‏ي‏ نظ‏ي‏ر عرضه سهام خود در بازار ‏ي‏ا استفاده از حق را‏ي‏ بر عل‏ي‏ه مد‏ي‏ر‏ي‏ت استفاده نما‏ي‏ند. چنانچه با انجام ا‏ي‏ن عمل‏ي‏ات ق‏ي‏مت سهام کاهش ‏ي‏ابد و شرکت از نظر قدرت مال‏ي‏ با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلق‏ي‏ م‏ي‏ شود(هو و همکاران‏ . Hua & et al‏، 2007).‏ي‏ک‏ي‏ از اقدامات‏ي‏ که اکثر پژوهشگران و اسات‏ي‏د حرفه حسابدار‏ي‏ و مال‏ي‏ م‏ي‏ نما‏ي‏ند استخراج نسبت ها‏ي‏ مال‏ي‏ از صورت ها‏ي‏ مال‏ي‏ م‏ي‏ باشد به عبارت‏ي‏، نسبت ها‏ي‏ مال‏ي‏ ‏ي‏ک‏ي‏ از ابزارها‏ي‏ تجز‏ي‏ه و تحل‏ي‏ل مسائل مال‏ي‏ هستند که محققان توانسته اند از طر‏ي‏ق ترک‏ي‏ب ا‏ي‏ن نسبت ها مدل ها‏ي‏ چند متغ‏ي‏ره برا‏ي‏ پ‏ي‏ش ب‏ي‏ن‏ي‏ بحران ها‏ي‏ مال‏ي‏ ارائه دهند به طور‏ي‏ که با توجه به مشکل بودن پ‏ي‏ش ب‏ي‏ن‏ي‏ و اهم‏ي‏ت تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏، ‏ي‏ک‏ي‏ از موفق‏ي‏ت آم‏ي‏زتر‏ي‏ن محصولات آکادم‏ي‏ک و ابزارها‏ي‏ تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ در عمل م‏ي‏ باشند(شر‏ي‏عت پناه‏ي‏، سهراب‏ي 
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت 60179
 • پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت مبانی سازمان و مدیریت دانلود پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت مبانی سازمان مدیریت پاورپوینت مبانی سازمان مدیریت
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد تفکر استراتژیک 10554
 • پاورپوینت در مورد تفکر استراتژیک تفکر استراتژیک دانلود پاورپوینت در مورد تفکر استراتژیک تفکر استراتژیک پاورپوینت مورد تفکر استراتژیک
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت فصل 11 کانی ها 142044
 • پاورپوینت فصل 11 کانی ها فصل 11 کانی ها دانلود پاورپوینت فصل 11 کانی ها فصل کانی پاورپوینت کانی
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن 30 اسلاید 13753
 • پاورپوینت در مورد استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن 30 اسلاید استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن 30 اسلاید دانلود پاورپوینت در مورد استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن 30 اسلاید استفاده ریزکپسول سازی مبا
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی 67260
 • پیشینه و مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی پیشینه و مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی دانلود پیشینه و مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی پیشینه مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی پیشینه مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی
 • علوم انسانی پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن آگاهي 81661
 • پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن آگاهي دانلود پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن آگاهي پنج مؤلفه ذهن آگاهي ذهن آگاهي پرسشنامه ذهن آگاهي

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *