مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای استراتژی مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه) 160620

کد فایل 160620 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 1169 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 71 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 71 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  ‏فصل ‏دوم بررسی مفاهیم و پیشنه پژوهش10‏فصل‏ ‏دوم‏ ‏بررس‏ی‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏پژوهش‏ ‏9‏2-1- ‏مقدمه‏ ‏10‏2-2- ‏سازمان‌ها‏ی‏ ‏ی‏ادگ‏ی‏رنده‏ ‏و‏ ‏دانش‏ی‏ ‏10‏2-3- ‏مفهوم‏ ‏مدير‏ی‏ت‏ ‏دانش‏ ‏12‏2-4- ‏الگوها‏ی‏ ‏چهارگانه‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏دانش‏ ‏در‏ ‏هنگام‏ ‏تغ‏یی‏رات‏ ‏پروژه‏ ‏ها‏ی‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏15‏ذخ‏ی‏ره‏ ‏دانش‏ ‏17‏تحل‏ی‏ل‏ ‏و‏ ‏داده‏ ‏کاو‏ی‏ ‏17‏انتقال‏ ‏و‏ ‏توز‏ی‏ع‏ ‏دانش‏ ‏18‏بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏و‏ ‏رواساز‏ی‏ ‏دانش‏ ‏19‏ارزيابي‏ ‏عملکرد‏ ‏مديريت‏ ‏دانش‏ ‏19‏2-5- ‏مفهوم‏ ‏سازي‏ ‏پياده‏ ‏سازي‏ ‏مديريت‏ ‏دانش‏ ‏21‏2-6- ‏مبان‏ی‏ ‏تئور‏ی‏ک‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏دانش‏ ‏25‏دانش‏ ‏چ‏ی‏ست؟‏ ‏25‏داده‏ ‏26‏اطلاعات‏ ‏27‏دانش‏ ‏28‏روابط‏ ‏داده،‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏دانش‏ ‏29‏عناصر‏ ‏دانش‏ ‏29‏تجربه‏ ‏30‏پ‏ی‏چ‏ی‏دگ‏ی‏ ‏30‏قضاوت‏ ‏و‏ ‏داور‏ی‏ ‏30‏ارزش‌ها‏ ‏و‏ ‏باورها‏ ‏31‏2-7- ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ ‏دانش‏ ‏31‏2-8- ‏انواع‏ ‏دانش‏ ‏34‏2-8-1- ‏انواع‏ ‏دانش‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏نوناکا‏ ‏34‏2-8-2- ‏انواع‏ ‏دانش‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏جورنا‏ ‏35‏2-8-3- ‏انواع‏ ‏دانش‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏ماشلوپ‏ ‏36‏2-8-4- ‏طبقه‏ ‏بند‏ی‏ ‏بلاکلر‏ ‏از‏ ‏دانش‏ ‏37‏2-8-5- ‏طبقه‏ ‏بند‏ی‏ ‏ل‏ی‏دنر‏ ‏و‏ ‏علو‏ی‏ ‏از‏ ‏دانش‏ ‏37‏2-9- ‏عوامل‏ ‏کل‏ی‏د‏ی‏ ‏موفق‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏پ‏ی‏اده‌ساز‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏دانش‏ ‏38‏2-10- ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏دانش‏ ‏43‏2-11- ‏بررس‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏پژوهش‏ ‏مدلها‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏دانش‏ ‏45‏2-11-1- ‏گروه‌بندي‏ ‏دانش‏ ‏بر‏ ‏مبناي‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏دانش‏ ‏48‏2-11-2- ‏مدل‏ ‏كل‏ی‏ ‏ساختار‏ ‏نظام‌هاي‏ ‏مديريت‏ ‏دانش‏ ‏48‏2-11-3- ‏مدل‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏مديريت‏ ‏دانش‏ ‏ميلتون‏ ‏50‏2-11-4- ‏مدل‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏مديريت‏ ‏دانش‏ ‏بنيادي‏ ‏در‏ ‏سازمان‏ ‏52‏2-11-5- ‏مدل‏ ‏راهبردي‏ ‏مديريت‏ ‏دانش‏ ‏54‏فصل ‏دوم بررسی مفاهیم و پیشنه پژوهش11‏2-11-6- ‏مدل‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏زنجيره‌دانش‏ ‏56‏2-11-7- ‏مدل‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏چهار‏ ‏حلقه‌اي‏ ‏مديريت‏ ‏دانش‏ ‏58‏2-11-8- ‏مدل‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏چند‏ ‏عاملي‏ ‏توسعه‏ ‏نظام‌هاي‏ ‏مديريت‏ ‏دانش‏ ‏59‏2-11-9- ‏مدل‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏چرخه‏ ‏حيات‏ ‏دانش‏ ‏60‏2-11-10- ‏مدل‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏دانش‏ SECI‏ ‏64‏2-11-11- ‏استراتژ‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏دانش‏ ‏کدگذار‏ی‏ ‏و‏ ‏شخص‏ی ‏ساز‏ی‏ (Hansen et al, 1999‏)‏ ‏67‏2‏-1- مقدمه‏دانش به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی و ایجاد ارزش (King & Zeithalm, 2003‏)، عنصری ضروری برای توسعه شایستگی‌های کلیدی و به طور کلی عاملی تعیین‌کننده برای شرکت‌ها با آمال جهانی شناخته شده است. علاوه بر این، دانشی را که شرکت‌ها با آن آشنا می‏‏شوند، منبعی پویا است که نیازمند مدیریت دقیق می‌باشد. بدیهی است، مادامي كه سازمان‌ها در زمينه ارزيابي دارايي‏‏هاي دانشي خود، پيمايشي انجام ندهند، مديريت دانش‏،‏ بهبود عملكرد و توسعه سازماني را تصديق نخواهد نمود (Longbottom & Chourides, 2009)‏.‏ ‏جريانات اقتصادي به واسطه‌ي افزايش رقابت‌هاي تجاري، تمايلات سازمان‌ها، همگوني و تقارب محصولات و خدمات و توسعه وسيع تكنولوژي، تخصصي شده است ‏(, 1998‏ Davenport & Prusak‏)‏. ريسك و عدم اطمينان ذاتي در چنين محيط پويايي، اهميت مديريت دانش سازماني را افزايش داده است. شواهد نظري و تجربي گوناگون، مديريت دانش را به عنوان يك منبع كليدي براي به دست آوردن مزيت رقابتي و در پي آن هدايت به سوي موفقيت سازماني، به اثبات رسانيده است.‏ این فصل از پژوهش به بیان مفاهیم اصلی و پیشینه پژوهش در ارتباط با مدیریت دانش مخصوصا مدلهای استراتژی مدیریت دانش خواهد پرداخت ‏فصل ‏دوم بررسی مفاهیم و پیشنه پژوهش12‏تا بدین وسیله بتوان در فصول آتی، با استفاده از این مفاهیم، روش پژوهش مناسب و شاخصهای اندازه‏‏گیری مناسب را انتخاب کرد. ‏2-2- سازمان‌های یادگیرنده‏ و دانشی‏طي‏ ‏١٠‏ ‏سال‏ ‏گذشته،‏ ‏عوامل‏ ‏اقتصادي،‏ ‏اجتماعي‏ ‏و‏ ‏فناوري‏ ‏متعدد‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏فزاينده‏اي تشديد‏ ‏و‏ ‏موجب‏ ‏تغيير‏ ‏كلي‏ ‏محيط‏ ‏كار‏ ‏شده‏اند.‏ ‏اين‏ ‏تغييرات‏ ‏چنان‏ ‏سريع‏ ‏اتفاق‏ ‏افتاده و‏ ‏رقابت‏ ‏نيز‏ ‏چنان‏ ‏زياد‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏سازمان‌هاي‏ ‏دايناسوري‏ ‏عظيم‏ ‏با‏ ‏مغزهاي كوچك‏ ‏رشد یافته در‏ ‏قرن‏ ‏بيستم،‏ ‏نمي‏توانند‏ ‏در‏ ‏دنياي‏ ‏جديد‏ ‏قرن‏ ‏بيست ويكم‏ ‏داوم‏ ‏بياورند‏.‏ ‏هريسون اون‏ ‏(1991) در‏ ‏كتاب‏ ‏خود‏ ‏با‏ ‏عنوان‏ ‏”ببرسواري:‏ ‏انجام‏ ‏كسب‏ ‏و‏ ‏كار‏ ‏در‏ ‏دنياي در‏ ‏حال‏ ‏تحول” مي‏نويسد: “زماني‏ ‏وظيفه‏‏ي‏ ‏اصلي‏ ‏كسب‏ ‏وكار،‏ ‏سودآوري‏ ‏و توليد‏ ‏محصول‏ ‏بود.‏ ‏اكنون‏ ‏وظيفه‏ي‏ ‏اصلي‏ ‏كسب‏ ‏و‏ ‏كار‏ ‏تبديل‏ ‏شدن‏ ‏به‏ ‏سازمان يادگيرنده‏ي‏ ‏اثربخش از تغییرات رخ داده‏ ‏است‏ (Owen, 1991‏).‏ ‏اين‏ ‏بدان‏ ‏معني‏ ‏نيست‏ ‏كه‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏محصول،‏ ‏ديگر‏ ‏مهم نيست‏ ‏بلكه‏ ‏بدين‏ ‏معناست‏ ‏كه‏ ‏بدون‏ ‏يادگيري‏ ‏مستمر‏ ‏دستيابي‏ ‏به‏ ‏آن‌ها‏ ‏ناممكن‏ ‏خواهد بود”‏.‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏خلاصه،‏ ‏تغييرات‏ ‏عوامل‏ ‏خارجي مستلزم‏ ‏انطباق‏ ‏يا‏ ‏انقراض‏ ‏سازماني‏ ‏هستند و تنها‏ ‏شركت‏‌ها‏يي‏ ‏كه‏ ‏بتوانند‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏نيروي‏ ‏محركه‏ي‏ ‏هوشمندتر‏و‏ ‏كارآمدتر در برابر تغييرات،‏ ‏تبديل‏ ‏كنند،‏ ‏در‏ ‏هزاره‏ي‏ ‏نوين‏ ‏موفق‏ ‏خواهند‏ ‏بود.‏ ‏همان‏ ‏طور‏ ‏كه‏ ‏يكي‏ ‏از پيشگامان‏ ‏سازمان‌هاي‏ ‏يادگيرنده‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏رجينالد‏ ‏ريوانز. Reginald Revans.‏ (١٩٨2) اشاره‏ ‏مي‌كند: “يادگيري‏ ‏در‏ ‏درون‏ ‏سازمان‏ ‏بايد‏ ‏مساوي‏ ‏يا‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ ‏تغيير‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏سازمان‏ ‏باشد،‏ ‏در غير‏ ‏اين‏ ‏صورت‏ ‏سازمان‏ ‏ميميرد” (Revans, 1982)‏. در نتیجه،‏ ‏سازمان‌هايي‏ ‏كه‏ ‏سريع‏تر‏ ‏ياد‏ ‏مي‏گيرند،‏ ‏با‏ ‏سرعت بيشتري‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏شرايط‏ ‏محيطي‏ ‏تطبيق‏ ‏داده‏ ‏و مزيت‏هاي‏ ‏استراتژيك چشمگيري‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دنياي‏ ‏كسب‏ ‏و‏ ‏كار‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏مي‏آورند.‏ ‏سازمان‏ ‏يادگيرنده‏ي‏ ‏نوين قادر‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏نبوغ‏ ‏جمعي‏ ‏افراد‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏سطوح‏ ‏فردي،‏ ‏گروهي‏ ‏و‏ ‏سازماني‏ ‏پرورش دهد.‏ ‏اين‏ ‏قابليت‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏شرايط‏ ‏سازماني،‏ ‏فناوري،‏ ‏مديريت‏ ‏دانش‏ ‏و‏ ‏توانمندسازي‏ ‏افراد عجين‏ ‏مي‏شود،‏ ‏سازمان‌ها‏ ‏را‏ ‏قادر‏ ‏ميسازد‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏تبعات‏ ‏منفي‏ ‏رقابت‏ ‏به‏ ‏دور‏ ‏باشند.‏ هشت عامل‏ ‏مهمي‏ ‏كه‏ ‏دنياي‏ ‏كسب‏ ‏و‏ ‏كار‏ ‏را‏ ‏تغيير‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏يادگيري‏ ‏سازماني‏ ‏گسترده‏ ‏را‏ ‏در قرن‏ ‏بيست‏ ‏و‏ ‏يكم‏ ‏اجتناب‏ ‏ناپذير‏ ‏خواهند‏ ‏نمود،‏ ‏به‏ ‏شرح‏ ‏زير‏ ‏هستند  
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص 15230
 • تحقیق در مورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص دانلود تحقیق در مورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص تحقیق مورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی
 • کامپیوتر و فناوری اطلاعات پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدل های پایگاه داده در 55 اسلاید 5518
 • مدل پایگاه داده تخت شبکه ای رابطه ای شی گرا سلسله مراتبی XML
 • دانش آموزی(درسی) پاورپوینت درباره درس 9 جغرافیا،(سکونتگاه های شهری وروستایی)پایۀ دهم،دورۀ دوم متوسطه،کلیۀ رشته ها 118450
 • درس 9 جغرافیا سکونتگاه شهری روستایی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه مهم ترین شکل گیری سکونتگاه های شهری ایران سکونتگاه های اولیه فواید مکان چگونگی پدیدآمدن روستا عامل زمینه ساز ایجاد شهر های اولیه سکونتگاه عشایری
 • علوم پایه پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نهم 11966
 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نهم
 • مدیریت اخلاق در مديريت 106313
 • مدیریت اخلاق اخلاق در مديريت
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد سياستهاي آموزشي 46 ص 29591
 • تحقیق در مورد سياستهاي آموزشي 46 ص سياستهاي آموزشي 46 ص دانلود تحقیق در مورد سياستهاي آموزشي 46 ص سياستهاي آموزشي تحقیق مورد سياستهاي آموزشي

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *