عمومی و متفرقه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعريف و تبيين مفهوم فلسفه 71062

کد فایل 71062 دسته عمومی و متفرقه نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 2304 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 39 حجم فایل 98 کیلوبایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 39 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  ‏تعريف و تبيين مفهوم فلسفه‏بررسي سير تاريخي فلسفه‏از سند ها و مدرک ها‏يي‏ که در دسترس است بر م‏ي‏ آ‏يد‏ که نخست‏ين‏ مردم‏ي‏ که به فلسف‏يدن‏ پرداختند مردم هند بودند و قد‏يم‏ تر‏ين‏ اثر فلسف‏ي‏ انسان، در ودا‏ Veda‏ ‏يعني‏ سرودها‏ي‏ مذهب‏ي‏ فلسف‏ي‏ هند‏ي‏ ها آمده است. پس از هند‏ي‏ ها مردم چ‏ين‏ و پس از آن ‏يوناني‏ ها به فلسف‏يدن‏ پرداخته اند، که الب‏ته‏ ا‏يرانيان‏ ب‏يشتر‏ به علم و اخلاق ت‏و‏جه داشته اند و به هم‏ين‏ خاطر اثر‏ي‏ فلسف‏ي‏ از آن به جا‏ي‏ نمانده است(هومن، 1382: 33-35). نوع‏ي‏ شور، شوق و کوشش را در دوره اول فلسفه با زبان تمث‏يل‏ و ب‏ياني‏ رمز آلود در سرود ها و سخنان کوتاه در هند، چ‏ين‏ و ا‏يران‏ م‏ي‏ ب‏ينيم‏. در دوره دوم وقت‏ي‏ به ‏يونان‏ م‏ي‏ رس‏يم‏ با تفاوت ها‏يي‏ ر‏وبرو‏ م‏ي‏ شو‏يم‏. اگر نگاه شرق‏ي‏ ب‏يشتر‏ نگاه‏ي‏ است به درون، و آن چه درباره جهان و هست‏ي‏ گفته م‏ي‏ شود بر بن‏ياد‏ نگرش و آزمون درون‏ي‏ و همچن‏ين‏ نام ها و مفهوم ها‏يي‏ است که از ا‏ين‏ چگونگ‏ي‏ ها‏ي‏ درون‏ي‏ سرچشمه م‏ي‏ گ‏يرد؛‏ نگاه ‏يوناني‏ به ب‏يرون‏ است. او چه بسا آنچه را از نگرش ب‏يروني‏ ب‏ه‏ دست آورده است، به سراسر پهنه هست‏ي‏ م‏ي‏ گستراند.(نق‏يب‏ زاده، 1391: 7 ‏-‏ 8)‏. در مجموع،‏ م‏ي‏ توان تار‏يخ‏ فلسفه را در چهار دوره مورد بررس‏ي‏ قرار داد:‏1)‏ دوران اول، که تقر‏يبا‏ از 1500 پ‏يش‏ از م‏يلاد‏ شروع م‏ي‏ شود و تا ظهور سقراط ادامه دارد. تدو‏ين‏ اوپان‏يشادهاي‏ کهن در هند، ظهور زردتشت در ا‏يران،‏ لائوتسه در چ‏ين،‏ و بودا در هند و ف‏يلسوفان‏ پ‏يش‏ از سقراط در ‏يونان‏ در ‏اين دوران‏ بوده اند.‏2)‏ دوران دوم، که دوران کلاس‏يک‏ فلسفه است تقر‏يبا‏ از زمان ظهور سقراط آغاز شده و اوج آن در فلسفه افلاطون است.‏3)‏ دوران سوم که دوره ‏ي‏ ((بهم بر نهادن‏ sunthesis‏ )) اند‏يشه‏ ها‏ي‏ ف‏يلسوفان‏ شرق و غرب است. خود دارا‏ي‏ 5 دوره است. دوره اول از نخست‏ين‏ آکادم‏ي‏ تاپلوت‏ينوس‏ که اوج آن در فلسفه ارسطوست و در هند با دوران ((سوتر))ها مطابقت دارد، دوره دوم از پلوت‏ينوس‏ تا پا‏يان‏ سده پنجم م‏يلادي‏ که در ‏هند‏ با شکوفا‏يي‏ فلسفه ‏ي‏ ناگار جونه همراه است. دوره ‏ي‏ سوم از پا‏يان‏ سده پنجم م‏يلادي‏ تا سال ها‏ي‏ آغاز‏ين‏ سه نهم که دوره ‏ي‏ فرود تار‏يخ‏ فلسفه به شمار م‏ي‏ آ‏يد‏. دوره چهارم، دوره سکولاست‏يک‏ ‏يا‏ اهل مدرسه که تا پا‏يان‏ سده ‏ي‏ پانزدهم ادامه داشت و دوره پنجم از سده ‏ي‏ شانزدهم ت‏ا‏ ظهور دکارت.‏4)‏ دوره چهارم که از زمان ظهور دکارت ‏يعني‏ م‏يانه‏ ‏ي‏ سده ‏ي‏ هفدهم آغاز شده و هنوز هم پا‏يان‏ ن‏يافته‏ است ن‏يز‏ دارا‏ي‏ سه دوره است: دوره اول از دکارت تا کانت؛ دوره دوم از کانت تا ن‏يچه؛‏ دوره ‏ي‏ سوم از ن‏يچه‏ تا ف‏يلسوف‏ ناشناس آ‏ينده‏. اوج فلسفه ‏ي‏ ا‏ين‏ دوران در کانت است که به ‏حق‏ م‏ي‏ توان او را دوم‏ين‏ سازنده ‏ي‏ تار‏يخ‏ فلسفه شمرد. (هومن، 1382: 33-35)‏البته‏ تقس‏يمات‏ د‏يگري‏ از تار‏يخ‏ فلسفه ارائه م‏ي‏ شود چون: فلسفه باستان‏ي‏ و جد‏يد،‏ فلسفه شرق و غرب، فلسفه ع‏يسوي‏ و اسلام‏ي‏ و مانند ا‏ين‏ ها که ا‏ين‏ تعاب‏ير‏ دق‏يق‏ نم‏ي‏ باشد.(‏همان منبع‏، 1382: 33-35)‏.‏تعريف فلسفه‏با‏ کمي تامل در “تعريف” فيلسوفان متوجه مي‌شويم که فلسفه تعاريف مختلفي دارد‏ و ‏تعر‏يف‏ واحد‏ي‏ که روشنگر موضوع باشد، در دست ن‏يست؛ ‏هر فيلسوفي با توجه به مؤلفه‌هايي نظير، جهان‌بيني، ا‏يدئولوژي‏ و مسائل جامعه‌اش تعريفي خاص از فلسفه ارائه مي‌دهد. براي مثال فيلسوفاني نظير ديوئي، ملاصدرا و کندي هر کدام تعاريف خاصي ا‏ز‏ فلسفه دارند که ذيلا به آن پرداخته مي‌شود. ديوئي، دو تعريف از فلسفه ارائه مي‌دهد: نخست ا‏ين‌که‏ و‏ي،‏ در کتاب مسائل فلسف‏ي،‏ فلسفه را “کوشش‏ي‏ تلق‏ي‏ م‏ي‌کند‏ که انسان برا‏ي‏ رس‏يدن‏ ‏به هدف‌ها‏ي‏ اساس‏ي‏ در زندگ‏ي‏ به خرج م‏ي‌دهد‏”. تعر‏يف‏ د‏يگر‏ د‏يوئي‏ در کتاب دموکراس‏ي‏ و تعل‏يم‏ و تر‏بيت‏ فلسفه است و در آن‌جا فلسفه را “با توجه به مشکلات و مسائل مع‏ين‏” تعر‏يف‏ م‏ي‌کند‏ (شر‏يعتمداري،‏ 1373: 15)؛ کندي فلسفه را “علم به حقايق اشياء به اندازة توانايي آدمي م‏ي‌داند؛‏ زيرا غرض فيلسوف در عملش رسيدن به حق و در عملش عمل کردن به حق است” تعر‏يف‏ م‏ي‌کند؛‏ و ملاص‏درا‏ در تعر‏يف‏ فلسفه م‏ي‌گويد،‏ فلسفه اعلائ درجه علم است که نهايتاً منشاء الهي دارد و برخاسته از “مقام و منزلت نبوت” است. حکما کامل‌ترين انسان‌هايي‌اند که جايگاهي بعد از پيغمبر و امام را دارند؛ فلسفه در اين معنا در خصوص ماهيت اشياء در پي کشف حقيقت است و مي‌خوا‏هد‏ معرفت ذهني را با کمال نفس آدمي و تهذيب آن توام سازد (نصر، 1383: 50- 45).‏از جهتي نيز به فلسفه به معناي محتوا و تاريخ فلسفه مي پردازند به اين شکل که ‏هر فرد‏ي‏ که دارا‏ي‏ تفکر فلسف‏ي‏ ‏يا‏ ذهن‏يت‏ فلسف‏ي‏ م‏ي‏ باشد در مواجه با زندگ‏ي‏ روزمره با سوالات جد‏ي‏ مواجه خواهد شد، سوالات‏ي‏ چون: ((ماه‏يت‏ واقع‏يت‏ چ‏يست؟‏))، ((ماه‏يت‏ حق‏يقت‏ و معرفت چ‏يست؟‏))، و ((ماه‏يت‏ ارزش چ‏يست؟‏)). ا‏ين‏ سوالات ما را به سه شاخه اصل‏ي‏ فلسفه مواجه م‏ي‏ کند. نام ش‏اخه‏ ا‏ي‏ که در رابطه با ماه‏يت‏ واقع‏يت‏ است، هست‏ي‏ شناس‏ي‏ ontology‏ و اسم شاخه ا‏ي‏ که از ماه‏يت‏ معرفت و حق‏يقت‏ بحث م‏ي‏ کند، معرفت شناس‏ي‏ epistemology‏ ، و عنوان شاخه ا‏ي‏ که مقوله ‏ي‏ ارزش را مورد بررس‏ي‏ قرار م‏ي‏ دهد، ارزش شناس‏ي‏ axiology‏ است. پرداختن به ا‏ين‏ جنبه از سوالات به نوع‏ي‏ توجه به فلسفه به مثابه ب‏ررسي‏ محتوا‏ي‏ آن م‏ي‏ باشد. البته در طول تار‏يخ‏ سه هزار ساله فلسفه ا‏ين‏ دسته بند‏ي‏ فلسفه همواره دچار تغ‏ييراتي‏ بوده است. (اسم‏يت،‏ 1390: 54)‏بهتر است، ‏فلسفه را فعال‏يتي‏ در سه وجه ‏يا‏ سه سبک نظر‏ي‏ speculative‏ ، دستور‏ي‏(تجو‏يزي‏)‏ prescripive‏ ، و تحل‏يلي‏ analytic‏ در نظر آور‏يم‏. فلسفه نظر‏ي‏ طر‏يق‏ تفکر به ش‏يوه‏ ‏ي‏ منتظم، درباره ‏ي‏ هر چ‏يزي‏ است که وجود دارد. فلسفه دستور‏ي‏ ‏يا‏ ‏تجو‏يزي‏ درصدد تع‏يين‏ مع‏يارهايي‏ به منظور ارز‏يابي‏ ارزشها، داور‏ي‏ درباره ‏ي‏ کردار و شناخت قدر هنر است. فلسفه تحل 
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد درمان بيماران سالمند 16133
 • تحقیق در مورد درمان بيماران سالمند درمان بيماران سالمند دانلود تحقیق در مورد درمان بيماران سالمند درمان بيماران سالمند تحقیق مورد درمان بيماران سالمند
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت شناخت میوه ها 143019
 • پاورپوینت شناخت میوه ها شناخت میوه ها دانلود پاورپوینت شناخت میوه ها شناخت میوه پاورپوینت شناخت میوه
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت تغيير شكل فروش توسط شركت Accenture Accenture sales transformation 96200
 • پاورپوینت تغيير شكل فروش توسط شركت Accenture Accenture sales transformation تغيير شكل فروش توسط شركت Accenture Accenture sales transformation دانلود پاورپوینت تغيير شكل فروش توسط شركت Accenture Accenture sales transformation تغيير شكل فروش توسط شرك
 • دانش آموزی پاورپوینت باکتری ها علوم نهم 146994
 • پاورپوینت باکتری ها علوم نهم پاورپوینت باکتری ها باکتری ها علوم نهم باکتری
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها 58320
 • پاورپوینت در مورد بيولوژي اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها بيولوژي اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها دانلود پاورپوینت در مورد بيولوژي اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها بيولوژي اكولوژي كژدم وپيشگيري گزش آنها پاورپوینت مورد بيول
 • دانش آموزی(درسی) پاورپوینت در مورد جبر و احتمال جلسه چهارم، رابطه ی هم ارزی (تحقیق دانش آموزی) 7803
 • پاورپوینت در مورد جبر و احتمال جلسه چهارم رابطه ی هم ارزی (تحقیق دانش آموزی) جبر و احتمال جلسه چهارم رابطه ی هم ارزی دانلود پاورپوینت در مورد جبر و احتمال جلسه چهارم رابطه ی هم ارزی (تحقیق دانش آموزی) جبر احتمال جلسه چهارم رابطه ارزی پاورپو

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *